Vladimíra Břeňová a Libuše Hoyerová: Využití volného času
zleva: Mgr. Vladimíra Břeňová - středoškolský pedagog, Mgr. Libuše Hoyerová - speciální pedagog

Mgr. Vladimíra Břeňová: Volný čas dětí, mládeže, dospělých ale i seniorů je časem osobní svobody, umět jej vhodně využít je na každém z nás. Náš hodnotový systém, životní styl si postupně utváříme, volíme a nelze v tomto ohledu zapomínat na čas tzv. „pro sebe“. Každý z nás si musí uvědomit, že svůj život, zdraví, svůj volný čas si zachová především aktivním a pozitivním přístupem k životu.

Volný čas je významný časový prostor, je důležitou a nenahraditelnou oblastí v životě člověka, v níž se jedinec seberealizuje, svobodně se rozhoduje o realizaci svých potřeb a zájmů. Pod tíhou závazků dnešní člověk často nemá čas pro sebe ani pro své nejbližší. Stává se bohužel otrokem svých vlastních potřeb, soustředí se na práci, kariéru, nakupuje, obstarává a večer usíná unaven a zdůvodňuje si, proč tomu tak je. Člověk se stále více vzdaluje od oblastí, v nichž se může svobodně realizovat.

Současnými proměnami sociálního pole se postupně mění objem tvůrčích aktivit nejenom mladé generace a též se mění podmínky nezbytné pro realizaci individuálních zájmů. Osamělost, nedostatek vzorů vede k pasivitě, svůj volný čas tráví samotářsky nebo u televize, počítače, mobilu. Horší situace nastává, pokud se jedinci začleňují do různých skupin, vyznačující se rizikovým chováním. Druhou skupinu tvoří děti a mládež ze  sociálně slabých a dysfunkčních rodin. Jedná se o jedince, jejichž minimálně podnětné prostředí jim často neumožňuje rozvíjet se optimálním smysluplným způsobem.

Ovlivňování způsobů trávení volného času dětí a mládeže si zaslouží více pozornosti. Především aktivní a smysluplné využití volného času je významnou primární prevencí sociálně patologických jevů.

Ovlivňování způsobů trávení volného času dětí a mládeže si zaslouží více pozornosti. Především aktivní a smysluplné využití volného času je významnou primární prevencí sociálně patologických jevů. Kvalita života dětí a mládeže a současně tím i celé společnosti je z velké části v rukou rodičů, učitelů, vychovatelů, tedy v rukou dospělých. Paradoxně to bývají právě někteří dospělí lidé, kteří svým jednáním a přístupem ovlivňují mládež a děti, což může vést k nepřiměřenému a nevhodnému trávení volného času. V souvislosti se změnami podmínek života nabývá na významu úloha rodiny, školy a celé společnosti, která spočívá v koordinovaném působení na mladou generaci s cílem vybavit je vědomostmi, dovednostmi a návyky tak, aby byli ochráněni před možnými riziky současné doby.

Kvalitní bohatá a smysluplná nabídka aktivit volného času umožňuje nejen aktivní a dlouhodobé zapojení, ale také pracovitost a vytrvalost mladé generace, která napomáhá jejich celkovému osobnostnímu rozvoji. Způsob, jakým dovedeme využívat svůj volný čas, patří mezi významné ukazatele životního stylu. Tento významný časový prostor, v němž jedinec, relativně svobodně uplatňuje své potřeby, zájmy a sklony nebo se rekreuje, ovlivňuje hodnotovou orientaci člověka a jeho jednání v různých životních situacích.

Stoupá však určité procento dospívajících, kteří toto období prožívají bouřlivým způsobem a častěji inklinují k rizikovému způsobu života. Je tedy zřejmé, že účinné výchovné zhodnocování volného času mladou generací, ale i jejich okolím slouží jako účinná prevence sociálně patologických jevů. Právě proto je užitečnější prevence než řešení již vzniklých problémů.

Volný čas a jeho plnohodnotné využití umožňuje vyjádření individuality jedince, rozšiřuje osobnostní kapitál člověka, neboť tím, jak jedinec využívá svůj volný čas, vyjadřuje především sám sebe. Shrnu-li základní poznatky o volném čase, docházím k závěru, že jeho efektivní využívání se stává nezbytnou součástí současné moderní společnosti, a to především mladé generace.

Lidé, zvláště mladí, se chtějí bavit. Je proto třeba připravit jim volnočasové aktivity zábavné, atraktivní, které osloví co nejširší skupinu.

Mgr. Libuše Hoyerová: V návaznosti na současný ekonomický stav společnosti, si řada rodičů, které potkávám naříká, že bude muset snížit náklady na volnočasové aktivity svých dětí. Jak se odrazí nepříjemná skutečnost na život rodin ve městě? Kde všude se zvýšené životní náklady rodin promítnou? Hrozí řada problémů u dětí, které zůstanou za zavřenými dveřmi domácností. Děti na mobilech, na sociálních sítích, bez skutečné komunikace z očí do očí…

Nebudu domýšlet dál, jen se ptám: ,,Může město nějakým způsobem reagovat a podpořit rodiny při zajišťování volnočasových aktivit dětí?“ Přicházejí nové problémy, se kterými si budou muset budoucí zastupitelé poradit. Asi věc nevyřeší jednorázové akce osvobozené od poplatků a vstupného.

Středisko výchovné péče, jež v říjnu otevře brány svým klientům, bude mít v nabídce kromě ambulantní péče také odpolední skupinovou aktivitu. Nejde o nízkoprahový klub, nýbrž o terapeuticko- výchovnou aktivitu, kde si skupina osmi dětí pod vedením odborníků bude sebezkušenostní formou rozvíjet sebepoznání, sebe přijetí, své komunikační a sociální dovednosti. Vedlejším produktem bude především nácvik kvalitního využívání volného času. Vedle dětí bude středisko rozvíjet při zmiňované formě práce i rodičovské kompetence a vzájemný vztah dětí a rodičů. Myšlenka vzniku neřeší výše popisovaný problém, jen nabízí malý vzorek práce s problémovými dětmi a mládeží.

více
článků