Program 2022

Energie, životní prostředí, bezpečnost, bydlení, rekonstrukce, sociální politika, zdravotnictví, sport, kultura, IT.

Energie a životní prostředí

 • Vybudování kanalizace: prověříme možnosti na vybudování kanalizace v Podhradu, Hradišti, Hrozňatově a v dalších odlehlých lokalitách. Tam, kde se nelze připojit na kanalizaci, podpoříme přidělení příspěvku na vybudování soukromé čističky odpadních vod.
 • Vodní nádrž Skalka: podpoříme testování moderních technologií na likvidaci sinic
 • Nová komunitní místa: v rámci územního plánování podpoříme rozvoj zahrádkářské činnosti a výstavbu komunitních zahrad
 • Zeleň: výsadba stromořadí, alejí a remízů, ovocné stromy do obytných zón, agrolesnictví
 • Hluková mapa města: zmapování a navržení opatření proti nadměrnému hluku
 • Zadržení vody v krajině: budování vodních prvků zadržujících vodu
 • Energetický manažer: zřídíme funkci energetického manažera a vytvoříme podrobný energetický plán města například zavedením tepelných čerpadel a kotelny na biomasu (bioplynové stanice).
 • Centrum energetického a dotačního poradenství: poskytující občanům návrhy konkrétních řešení energetických úspor.
 • Fotovoltaické elektrárny: vybudujeme fotovoltaické elektrárny: na budovách města jako jsou školy, školky a úřady za využití dotačních fondů
 • Chytré veřejné osvětlení: zvyšující bezpečnost, snižující provozní náklady a světelný smog
 • Bioodpad: je cennou surovinou, rozšíříme jeho sběr a využití. Městská bioplynová stanice, městská kompostárna, komunitní kompostér
 • Gastrokompostéry: navrhneme školním jídelnám jejich zavedení
 • Vratné plastové kelímky: pro kulturní akce Chebu a zapůjčení privátním subjektům
 • Vizuální smog: budeme podporovat iniciativy proti vizuálnímu smogu v historickém centru města
 • Zkrášlení okolí: podpoříme vznik malých grantů pro bytové domy na zkrášlení jejich okolí
 • Moderní systém seče trav: chceme změnit systém týkající se seče trav, zvážíme možnost mulčování a mozaikové seče na určitých místech, vznik květnatých a motýlových luk
 • Méně zimního solení: omezíme solení chodníků, chceme používat drť – pro lepší pohodu psů
 • Minimalizace městských ohňostrojů: na akcích organizovaných městem je vyměníme za alternativy přijatelnější k lidem i zvířatům

Rekonstrukce, bydlení, majetek města

 • Rekonstrukce ulic: dostatek parkovacích míst, výsadba zeleně, návrat dešťové vody do půdy
 • Vyvineme snahu o rozšíření bytového fondu: ať už prodejem pozemků vhodným developerům, nebo zavedením dostupného družstevního bydlení
 • Bezbariérové město: zmapujeme nejpalčivější místa pro handicapované a rodiče s kočárky a navrhneme zlepšení dostupnosti
 • Vnitrobloky: citlivé rekonstrukce vnitrobloků se zaměřením na parkování, odpočinek a aktivní využití s ohledem na potřeby místních
 • Udržitelná městská mobilita: kvalitnější spojení MHD, férový parkovací systém – např. 30 minut volné parkování v rezidenční zóně, větší bezpečí a komfort pro chodce
 • Cyklistika: udržíme kvalitu cyklostezek a zaměříme se na budování cyklopruhů a nabíjecích míst pro elektrokola
 • Budeme usilovat o zřízení funkce městského architekta: pro kvalitnější výstavby/rekonstrukce budov a veřejných prostor
 • Nová linka mikrobusem: zastávky nově u nemocnice a na náměstí
 • Výstavba dobíjecích stanic: po dohodě dle potřeb obyvatel
 • Kasárna Cheb: podpoříme dokončení revitalizace developerského projektu Zlatý vrch. Dominikánský klášter a městský bazén podpoříme je za podmínky uznání dotací a ekonomické udržitelnosti
 • Okrajové části města: zpracujeme plány rozvoje pro okrajové části města – Bříza, Cetnov, Dolní Dvory, Pelhřimov, Dřenice, Horní Dvory, Hradiště, Chvoječná, Jindřichov, Klest, Loužek, Podhoří, Podhrad, Skalka, Hrozňatov, Střížov, Tršnice. Každá okrajová část si zaslouží svojí dlouhodobou koncepci rozvoje, ne nahodilé projekty bez návaznosti

Bezpečnost

 • Do školy bezpečně: zaměříme se na dopravu u škol a školek, aby bylo prostředí u nich bezpečné a podporovalo dětí i rodiče v tom, aby se do škol dopravovali pěšky, na kole nebo veřejnou dopravu
 • Více policistů v ulicích: pocit bezpečí je pro každého z nás základní lidskou potřebou. Musíme použít veškeré možné způsoby, jak navýšit počty policistů v řadách městské policie a vylepšit jejich kooperaci se státní policií
 • Dobrovolní hasiči: budeme nadále podporovat jednotku dobrovolných hasičů, jako integrální součást záchranných sborů. Podpoříme rozšíření zázemí dobrovolných hasičů na půdě města

Sociální a zdravotní péče

 • Sociální politika: rozvoj a podpora sociálních služeb pečujících o občany města
 • Podpora rodina: práce s dětmi a rodinami v náročných životních situacích
 • Duševní zdraví: systematická podpora pacientů s duševním onemocněním, zajištění více psychologů či logopedů
 • Medici v Chebu: podpora studentů medicíny a nově příchozích lékařů do ordinací ve městě
 • Začlenění města: zapojíme město do projektu „Obec přátelská rodině a seniorům“ a „Zdravé město“
 • Dostupné služby seniorům: nadále budeme provozovat Senior Taxi, podpoříme výlety pro seniory, budeme prohlubovat spolupráci s klubem důchodců
 • Nemocnice v Chebu: budeme finančně podporovat chebskou nemocnici, zároveň se pokusíme zapojit do systému podpory ostatní města a obce v okrese a podnikatelský sektor, budeme spolupracovat s vedením KKN na pokračující rekonstrukci areálu nemocnice
 • Dostupné zdravotnictví v Chebu: chceme zřídit dialyzační centrum v Chebu, udržení stávajících oddělení nemocnice a rozšiřovat dle možností ambulantní a lůžkové kapacity například ortopedie nebo rehabilitace

Školství a sport

 • Prevence: systematická práce s problémovou mládeží a žáky v riziku
 • Volný čas žáků: podpora volnočasových aktivit
 • Zastřešení atletického hřiště: mimo rozvoje sportovišť se chceme zasadit o zastřešení atletického hřiště na 1.ZŠ (Skalka) za využití dotací. Tento krok povede k lepším tréninkovým podmínkám pro sportovní kluby během zimy.
 • Občanské kulturní akce na půdě města: férově podpoříme tyto akce finančně, ale i službami města (Chetes – technické služby, vratné kelímky) či účastí dobrovolných hasičů.

Kultura a cestovní ruch

 • Občanské kulturní akce na půdě města: férově podpoříme tyto akce finančně, ale i službami města (Chetes – technické služby, vratné kelímky) či účastí dobrovolných hasičů.
 • Viditelné město: zlepšíme marketing města za podpory místních podnikatelů
 • Špejchar: podpoříme budoucí projekt Špejcharu, kreativní dílna, tesařská dílna
 • Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad: zajistíme zpracování studie pro oživení a rozvoj náměstí ve spolupráci s obyvateli a místními podnikateli
 • Divadlo: zvážíme možnost přístavby divadla o novou budovu malé scény, architektonické studie, možnosti financování a realizovatelnosti
 • ZUŠ: Podpora ZUŠ a přesun do nových prostor, intenzivní spolupráce s ZSO Mariánské Lázně